RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH Από την λογοτεχνική συγγραφή του Λέοντα Τολστόι, έχουν διασωθεί 174 έργα, μεταξύ αυτών και ημιτελή δοκίμια και σχέδια. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί, ότι μια τόσο μεγάλη ποσότητα έργων, σημαίνει πως έγραφε όλο το εικοσιτετράωρο. Ωστόσο, η ζωή του Τολστόι είχε απίστευτα μεγάλη ποικιλία. // Φωτογραφία από τη σειρά του Βλαντίμιρ Τσερκόφ, Γιάσναγια Πολιάνα
俄罗斯美女:伟大卫国战争中的苏联姑娘 战争中的女性面孔:苏联巾帼英雄不相信眼泪

还原二战武器装备 再现各式坦克大炮

来源: 《透视俄罗斯》
The "Motors of Victory" exhibition of vintage vehicles took place in Moscow. Tanks, guns, cars, motorcycles, bicycles and other items of military hardware from different armies were on display.
向下滚动查看更多

Sergei Kuksin

“胜利之车”二战装备展在莫斯科举行。展览展出了坦克、枪支、汽车、摩托车、自行车及出自各部队的军事武器等。
This Soviet BA-10 armored car from the 16th Tank Brigade was destroyed in the battle for Pogostye station during the Luban offensive in 1942. It was discovered 70 years later and has been completely restored.

Sergei Kuksin

在1942年鲁班袭击博格思杰之战里被摧毁的第16坦克旅的苏联BA-10装甲车。它在70年后被发现,现已经被完全复原。
The Willys jeep was one of the most popular vehicles among Red Army commanders. The debate as to whether the USA delivered them to the USSR together with leather coats for the drivers continues to this day.

Sergei Kuksin

威利斯吉普是最受红军指挥官欢迎的车辆之一。直到今天,有关美国是否将这些车辆及为司机准备的皮衣一起运送到苏联的争论还在持续。
The miniature version of the German Tiger heavy tank was a tough target for Soviet tanks.

Sergei Kuksin

迷你型德国虎式重型坦克一直是苏联坦克难以攻克的目标。
German motorcycles.

Sergei Kuksin

德国摩托车。
The Soviet T-60 light tank was developed in August 1941 and put into service just one month later.

Sergei Kuksin

苏联T-60轻型坦克于1941年8月开始研发,仅1个月后便投入使用。
The Kettenkrad HK-101 half-track motorcycle was designed for the airborne and mountain divisions of the Wehrmacht and Luftwaffe, but was also popular in the Red Army as a trophy.

Sergei Kuksin

专门为德国国防军和纳粹空军机载及山地部队设计的半履带摩托车HK-101,被红军缴获后也很受欢迎。
The BM-13 combat vehicle rocket artillery (aka "Katyusha") terrified the Germans.

Sergei Kuksin

BM-13战斗车载火箭炮(又名“喀秋莎”)使德国人闻风丧胆。
The T-37A was the world's first mass-produced amphibian tank. These machines saw action mainly on the Leningrad and Karelian fronts to support infantry as conventional ground vehicles.

Sergei Kuksin

T-37A是世界上第一款大规模生产的水陆两用坦克。主要用于列宁格勒和卡累利阿前线步兵的常规地面用车。
The ZIS-33 combines three ways of movement: wheels, tracks and skis.

Sergei Kuksin

ZIS-33结合了车轮、履带和雪板三种行进方式。
2015年5月7日
标签: 武器军事二战胜利70周年二战

阅读更多